Fahrradgruppe

Jedes Joehr em Mäez wenn d’e Natur wött wiedder jrön, fenge m’r et Fahrradfahre wiedder schön.

Gruppenleiter

Franz-Josef Bloemacher
Brücke 23
41462 Neuss
Tel. 02131/547705

zurück zu "Arbeitsgruppen"

Arbeitsgruppe

Die Pedaltreter vom Heimatverein!

Jedes Joehr em Mäez wenn d’e Natur wött wiedder jrön, fenge m’r et Fahrradfahre wiedder schön. Die Teamleitung hat d’e Termine fassjeleit, alle viezehn Daach wött sech enn Position jebreit. Vom Heimatverein die Radfahrergruppe, es schon eine etwas ältere Truppe. Äwer wir Alde, donnt oss fit mött Fahrradfahre halde. Von anfangs Miäz bis anfangs November alle vierzehn Daach, wött enn d’e Pedale jetruene jemach jemach.

Om 13. Uhrwött sech an d’e Keresch jetroffe, kann nur ob schön Wear dann hoffe. Dä Tourenleiter jöfft d’e Richtung an, die Angere dann henge draan. No d’r hälfte d’r Strecke oje, jeet et zur Stärkung ehrenn enn et Cafe. Wir hannt osser bestimmte Toure die m’r fahre, die man vom Streckenprofil kann joot erdraare. So ömm die viezig Kilometer sind die Touren lang. Do maache wer oss nett vör bang. Zweimol em Joehr datt sach ech nur, maache wir och enn Tagestour. Dann wött schon Fürmeddachs affjefahre, dann kann man die rund 60, Kilometer joot erdraare. Enn Rast und enn Pause maat dann erträglich die Sause. Datt wieschtigste bee all demm Fahre, es wenn m’r kenn Verletzte hannt zo beklare. Ob Wirtschaftswiesch kann man sech verkehrsmäsig nett beklaare, nur wenn wir över stärk befahrene Kreuzunge fahre.

Manchmol dommer och joode Autofahrer erleäve, die oss dann d’e Vorfahrt jieäve. Ech sach immer kein Bange, et hat noch immer joot jejange. So eh Tourenjoehr es vorbei janz schnell, dann treffe wir oss zom Adventfrühstück traditionell. Bee eh lecker Frühstück wött d’e Statistick un d’r Tourenraport enn Mundart vörjedraare. Bee enne volle Maare! Et wieäde Anekdötchen vör jebreit un Liedcher jesonge, et Frühstück un et affjeloove Joehr wuer wir jelonge. Wir hoffen dann datt w’r d’r Wengter jesundheitlich joot överstond, un emm Miäz möm Rad an d’e Keresch wier dann stonnd!

Von anfangs Miäz bis anfangs November alle vierzehn Daach.

Om 13. Uhrwött sech an d'e Keresch jetroffe, kann nur ob schön Wear dann hoffe.

Wir hannt osser bestimmte Toure die m'r fahre, die man vom Streckenprofil kann joot erdraare.

Zweimol em Joehr datt sach ech nur, maache wir och enn Tagestour.

So eh Tourenjoehr es vorbei janz schnell, dann treffe wir oss zom Adventfrühstück traditionell.

kommende Fahrten

Keine Veranstaltung gefunden
Weitere anzeigen